Ansökan om anslag från Martin Rinds stiftelse.

Martin Rinds stiftelse, har den 7 juni 2022, beslutat om fördelning av 1,2 mkr till medicinsk och epidemiologisk forskning 2022.

Nästa ansökningstillfälle blir sannolikt först våren 2025.

Ansökan, som skall skickas elektroniskt via mejl, skall vara Martin Rinds stiftelse c/o Carl-Gustaf Elinder, carl-gustaf.elinder@ki.se, tillhanda under angiven ansökningsperiod.

Ange i mejl som ärende; Ansökan till Martin Rinds stiftelse. För sent, eller för tidigt, inkomna ansökningar beaktas ej.


Ansökan, som lämpligen bifogas som bilaga (word eller pdf-fil) till mejl till adress ovan, får omfatta högst tre A4-sidor. I ansökan skall följande tydligt framgå; sökandes namn och titel, institutionstillhörighet, projektets titel, forskningsområde, bakgrund, metodik/utförande, betydelse och till vad ev. anslag avses användas.

Doktorander får gärna söka varvid handledare skall anges.

Medel kan också tilldelas för medverkan i vetenskaplig konferens eller deltagande i kurs, eller för specifika undervisnings- eller utbildningsändamål. Ansökan skall då vara på en A4-sida.

Ansökningar omfattande mer än tre A4-sidor kommer inte att beaktas. Skicka inte med bilagor, särtryck eller annat material. All information finns i denna text. Undvik att ringa.

Tilldelade anslag skall förvaltas av Karolinska Institutet (KI), universitet, statlig myndighet eller motsvarande.

Beslut om vem/vilka som skall tilldelas medel har tagits av stiftelsens styrelse. Besked om anslag 2022 har meddelats via mejl i juni 2022.

För Martin Rinds stiftelses styrelse i oktober, 2023.

Carl-Gustaf Elinder
Överläkare i njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
och Professor Emeritus vid Karolinska Institutet, Stockholm