Ansökan om anslag från Martin Rinds stiftelse.

Martin Rinds stiftelse, delade år (2018) ut medel till medicinsk eller epidemiologisk forskning. Totalt fördelades drygt 1 miljon kronor att fördelats på 10 projekt/program.

Nästa ansökningstillfälle blir under april 2021. 1,5 miljoner kronor kommer att delas ut till de 10-talet bästa ansökningarna efter beslut i styrelsen i maj 2021.  

Ansökan, som skall skickas elektroniskt via mejl, skall vara Martin Rinds stiftelse c/o Carl-Gustaf Elinder, carl-gustaf.elinder@ki.se, tillhanda under ansökningsperioden 1-30 april 2021. Ange i mejl som ärende; Ansökan till Martin Rinds stiftelse. För sent, eller för tidigt, inkomna ansökningar beaktas ej.


Ansökan, som lämpligen bifogas som bilaga (word eller pdf-fil) till mejl till adress ovan, får omfatta högst tre A4-sidor. I ansökan skall följande tydligt framgå; sökandes namn och titel, institutionstillhörighet, projektets titel, forskningsområde, bakgrund, metodik/utförande, betydelse och till vad ev. anslag avses användas.

Doktorander får gärna söka varvid handledare skall anges.

Medel kan också tilldelas för medverkan i vetenskaplig konferens eller deltagande i kurs, eller för specifika undervisnings- eller utbildningsändamål. Ansökan skall då vara på en A4-sida.

Ansökningar omfattande mer än tre A4-sidor kommer inte att beaktas. Skicka inte med bilagor, särtryck eller annat material. All information finns i denna text. Undvik att ringa.

Tilldelade anslag skall förvaltas av Karolinska Institutet (KI), universitet, statlig myndighet eller motsvarande.

Beslut om vem/vilka som skall tilldelas medel tas av stiftelsens styrelse. Besked om anslag meddelas på denna hemsida före maj månads utgång. Om inget besked erhållits före utgången av maj 2021 har inget anslag tilldelats.

För Martin Rinds stiftelses styrelse i december, 2020

Carl-Gustaf Elinder
Överläkare i njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
och Professor Emeritus vid Karolinska Institutet, Stockholm