Hem Stiftelsen Styrelsen Ansökan Utdelning
           


Förvaltningsberättelse från 1957 - 1997


Styrelsen för Martin Rinds Stiftelse får härmed lämna följande redogörelse för verksamhet under år 1997, stiftelsens 40:e verksamhetsår.

Med hänvisning till att stiftelsen sålunda firar 40-årsjubileum har det bedömts vara lämpligt att berätta något om stiftelsens grundare, Mark Martin Rind, samt också redogöra något om stiftelsens tillkomst och om dess verksamhet under de gångna 40 åren.

Stiftelsens grundare, Martin Rind

Martin Rind, som från början burit släktnamnet Schalomoff var av judisk börd, föddes i Ryssland den 11 mars 1883. Han kom (flydde?) till Sverige år 1926 och blev svensk medborgare år 1934. Han avled i Stockholm den 13 juni 1954.

Det är föga känt om hans utbildning och tidigare liv i Ryssland, men det sägs att han varit en framgångsrik småföretagare inom jordbruksmaskinsbranschen och bland annat ägt och drivit en fabrik på Krim. Hans företag hade affärsförbindelser även utanför Ryssland , bland annat med Sverige. Det berättas att han finansierade sin resa (flykt?) till Sverige med en kundfordran på ett företag i Sverige (Arvika). Han skulle sålunda ha kommit till Sverige utan andra tillgångar än just denna fordran.

Någon tid efter sin ankomst till Sverige startade han här en fabrik för tillvekning av termometrar - Svenska Termometerfabriken - vilken rörelse dock gick dåligt och snart måste läggas ned. Han övergick därefter till att bli grossist inom rörledningsbranschen.

Från en mycket blygsam början utvecklades hans verksamhet mycket bra. I sina båda bolag Martin Rind AB och Handels AB ARO fick han mycket goda affärskontakter med den tidens stora köpare inom branschen. Genom stor skicklighet och nästan en orientalisk gästfrihet och generositet lyckades han, trots en del språksvårigheter, att bli högt uppskattad och värderad av sina kunder. Han värdesattes även av de svenska myndigheterna och tilldelades Vasaorden.

Vid tiden före sin död hade han sålt sina bolag och levde som pensionär i Danderyd och senare Bromma. Han fortsatte dock med en del smärre affärer in i det sista. Han utövade också viss välgörenhet, bland annat skänkte han 200.000kr till stöd åt forskning kring diabetes. (Han var själv diabetiker).

När han reste till Sverige lämnade han sin familj, som då bestod av hustru samt tre barn, kvar i Ryssland. Kontakten med kvarlämnade familjemedlemmarna var dock mycket dålig. Bland efterlämnade handlingar finns endast två brev, båda från nära släktingar, som i mycket förtäckta ordalag berättar om tillståndet inom Martin Rinds familj. De kryptiska formuleringarna i breven hade sannolikt politiska skäl.

Stiftelsens tillkomst

Av Martin Rinds testamente och senare av genomförd bodelning och arvskifte framgick, att den behållning, som skulle läggas i lotter, var 414.000kr. Härav erhöll Rinds efterlevande maka 1/3, kvarlevande 2 barn (det tredje barnet hade avlidit) 1/3 och en nybildad stiftelse, Martin Rinds stiftelse 1/3, eller 138.00kr.

I testamentet anges också regler för stiftelsen stadgars innehåll. Där sägs bland annat att stiftelsens ändamål skall vara att främja ett eller flera av följande ändamål: barns och ungdomsvård, fostran och utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, samt vetenskaplig undervisning och forskning.

Enligt förordnande i bouppteckningen skulle styrelsen bestå av tre personer. Nämligen advokaten Bertil Ahrnbrog, auktoriserade revisor Rikard Elinder samt en av nämnda personer utsedd läkare, vilken blev medicine doktor Harald Dagulf. Ahrnborg och Elinder skulle vara ständiga ledamöter av styrelsen. Därest styrelseledamot eller suppleant avlider eller eljest blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skulle ersättare utses av styrelsen. När stiftelsen sålunda startade sin verksamhet, bestod styrelsen av ovannämnda Ahrnborg, Elinder, Dagulf med advokaten Nils Öhman som suppleant.

Stiftelsens verksamhet under åren 1957-97

Under de gångna 40 åren har stiftelsen lämnat bidrag och stöd på sammanlagt 2.275.000kr med följande fördelning:

Belopp

Medicinsk forskning 1.990.000
Hjälpbehövande institutioner 252.000
Hjälpbehövande privatpersoner 33.000
Totalt: 2.275.000


Bidragen till medicinsk forskning har under senare år till huvudsaklig del gått via annonsering i Karolinska Institutets medlemsblad. Inkomna ansökningar granskas av medicinsk expertis och avrapporteras till styrelsen för beslut.

Att så förhållandevis stor del av de lämnade bidrag gått till medicinsk forskning förklaras av att testator visat stort intresse härför, vilket bland annat kommit till uttryck i att han som nämnts redan på tidigt stadium skänkt 200.000kr till studier kring diabetes och också däri att han föreskrivit att en av styrelseledamöterna skall vara läkare.

Stödet till hjälpbehövande organisationer har utgått till ett 30-tal olika institutioner, som Frälsningsarmén, Stadsmissionen, De blindas förening, Frykcenters Vänner m.fl, m.fl.För detaljer hurvida ni är berättigad att söka ber vi er ladda ned stadgarna för ytterligare information

Ladda ned stadgarna


         
  Martin Rinds Stiftelse