Hem Stiftelsen Styrelsen Ansökan Utdelning
           


Ansökan om anslag från Martin Rinds stiftelse igen först under 2020

Martin Rinds stiftelse, delade år (2018) ut medel till medicinsk eller epidemiologisk forskning. Totalt har drygt 1 miljon kronor att fördelats på 10 projekt/program.

Nästa ansökningstillfälle blir sannolikt 2020.  
Ansökan, som skall skickas elektroniskt via mejl, skall vara Martin Rinds stiftelse c/o Carl-Gustaf Elinder, carl-gustaf.elinder@sll.se, tillhanda under på denna sida angiven ansökningsperiod. Ange i mejl som ärende ansökan till Martin Rinds stiftelse.

Ansökan, som lämpligen bifogas som bilaga (i PC-miljö) till mejl till adress ovan, får omfatta högst tre A4-sidor. I ansökan skall följande tydligt framgå; sökandes namn och titel, institutionstillhörighet, projektets titel, forskningsområde, bakgrund, metodik/utförande, betydelse och till vad ev. anslag avses användas.
 
Doktorander får gärna söka varvid handledare skall anges.
 
Medel kan också tilldelas för medverkan i vetenskaplig konferens eller deltagande i kurs, eller för specifika undervisnings- eller utbildningsändamål. Ansökan skall då vara på en A4-sida.

Ansökningar omfattande mer än tre A4-sidor kommer inte att beaktas. Skicka inte med bilagor, särtryck eller annat material. All information finns i denna annons. Undvik att ringa.

Tilldelade anslag skall förvaltas av Karolinska Institutet (KI), universitet, statlig myndighet eller motsvarande.
 
Beslut om vem/vilka som skall tilldelas medel tas av stiftelsens styrelse. Besked om anslag meddelas de som erhållit anslag före augusti månads utgång. Om inget besked erhållits före utgången av augusti har inget anslag tilldelats.


För Martin Rinds stiftelses styrelse i  maj, 2019

Carl-Gustaf Elinder
överläkare i njurmedicin, Solna, SLL
och professor vid Karolinska Institutet, Stockholm


         
  Martin Rinds Stiftelse