Hem Stiftelsen Styrelsen Ansökan Utdelning
           


Utdelning av anslag från Martin Rinds stiftelse under 2018

Martin Rinds stiftelse, delar i år (2018) medel till medicinsk eller epidemiologisk forskning. Totalt kommer ca 1 miljon kronor att fördelas på 2-10 projekt/program.
 
Ansökan, som skall skickas elektroniskt via mejl, skall vara Martin Rinds stiftelse c/o Carl-Gustaf Elinder, carl-gustaf.elinder@sll.se, tillhanda under perioden den 9 april – 12 maj 2018. Ange i mejl som ärende ansökan till Martin Rinds stiftelse 2018.

Ansökan, som lämpligen bifogas som bilaga (i PC-miljö) till mejl till adress ovan, får omfatta högst tre A4-sidor. I ansökan skall följande tydligt framgå; sökandes namn och titel, institutionstillhörighet, projektets titel, forskningsområde, bakgrund, metodik/utförande, betydelse och till vad ev. anslag avses användas.
 
Doktorander får gärna söka varvid handledare skall anges.
 
Medel kan också tilldelas för medverkan i vetenskaplig konferens eller deltagande i kurs, eller för specifika undervisnings- eller utbildningsändamål. Ansökan skall då vara på en A4-sida.

Ansökningar omfattande mer än tre A4-sidor kommer inte att beaktas. Skicka inte med bilagor, särtryck eller annat material. All information finns i denna annons. Undvik att ringa.

Tilldelade anslag skall förvaltas av Karolinska Institutet (KI), universitet, statlig myndighet eller motsvarande.
 
Beslut om vem/vilka som skall tilldelas medel tas av stiftelsens styrelse i juni 2018. Besked om anslag meddelas de som erhållit anslag före augusti månads utgång. Om inget besked erhållits före utgången av augusti har inget anslag tilldelats.


För Martin Rinds stiftelses styrelse i  mars, 2018

Carl-Gustaf Elinder
överläkare i njurmedicin, Solna, SLL
och professor vid Karolinska Institutet, Stockholm


         
  Martin Rinds Stiftelse